Stadgar

STADGAR

Kapitel 1 Grundidé, mål och arbetsprinciper

§ 1.1 Grundidé

Föreningen är partipolitiskt och religöst obunden och bygger på principen om frivilligt medlemskap.

 

§ 1.2 Mål

Föreningens mål är att

 

Att verka för gemenskap mellan adoptivfamiljer.

 

Att verka för att familjerna kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

 

Att verka för en bra relation med barnens ursprungsland.

 

Att verka för kunskap om Bulgarien.

 

Att verka för att förbättra villkoren för de barn som finns kvar på barnhemmen.

 

§ 1.3 Arbetsprinciper

Föreningens arbete skall bedrivas i enlighet med dessa mål, genom att vi anordnar träffar, aktiviteter och arbetar med biståndsverksamhet. Det är viktigt att redovisa biståndsinsatser för medlemmarna, att samarbeta med berörda personer på Adoptionscentrum och i Bulgarien och att arbeta i enlighet med Adoptionscentrums policy.

Kapitel 2 Gemensamma bestämmelser

§ 2.1 Organisation

Föreningen består av förälder/föräldrar som adopterat barn, blivande adoptivförälder/föräldrar, adopterade samt stödmedlemmar. Verksamhets­- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj – 30 april.

 

§ 2.2 Valbarhet

Valbar till styrelseledamot är varje medlem som är förälder och adoptivbarn som fyllt 18 år. Annan medlem eller stödmedlem kan vid behov adjungeras till styrelsen. Eventuella arbetsgrupper som bildas skall ha kontakt med styrelsen.

 

§ 2.3 Stadgefrågor

Endast föreningens ordinarie årsmöte kan besluta om ändringar av stadgarna. För stadgeändring erfordras 2/3 majoritet.

Kapitel 3 Stadgar för föreningen

§ 3.1 Namn och Säte

Föreningens namn är Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer, förkortat BUFA. Föreningen har sitt säte där ordföranden finns.

 

§ 3.2 Uppgift

Föreningens uppgift är att arbeta i enlighet med föreningens mål och att erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

 

§ 3.3 Medlemskap och avgifter

Mom 1 – Medlemskap

 

Föreningen är öppen för alla som gagnar föreningens mål. Medlem kan vara person som adopterat barn från Bulgarien, planerar att adoptera eller själv är adopterad från Bulgarien. Medlem kan också vara stödmedlem.

 

Mom 2 – Avgifter

 

Medlem i föreningen följer föreningens stadgar och betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift.

 

§ 3.4 Årsmöte

Mom 1 – Uppgift

 

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ skall hållas senast den 20:e augusti varje år för att behandla:

a) styrelsens berättelse

b) revisorernas berättelse

c) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

d) verksamhetsplan och budget

e) motioner och förslag

f) val

g) övriga årsmötesfrågor

 

Mom 2 – Sammansättning

 

Föreningens årsmöte består av närvarande medlemmar, föreningens styrelse samt revisorerna.

 

Mom 3 – Rösträtt

 

De medlemmar som har rösträtt vid årsmötet skall ha adopterat barn från Bulgarien eller vara på väg att adoptera barn från Bulgarien eller själv vara adopterad från Bulgarien och ha fyllt 18 år. Stödmedlemmar äger rätt att närvara vid årsmötet och har rösträtt. Personer med anknytning till biståndsprojekt får inte delta i diskussioner och beslut om bistånd. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning och beviljande av ansvarsfrihet.

 

Mom 4 – Kallelse & möteshandlingar

 

Senast fyra veckor före årsmötet skall medlemmarna kallas personligen. Dagordning och övriga möteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

Mom 5 – Motioner & styrelseförslag

 

Medlemmarna i föreningen har rätt att inlämna motion. Den skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Motioner och styrelseförslag till årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna en vecka före årsmötet.

 

Mom 6 – Valberedning

 

Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet. Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

Mom 7 – Val mandattid

 

Årsmötet väljer:

a) Ordförande, ett jämnt antal övriga ledamöter, dock minst 4, samt 3 ersättare. Hälften av ledamöterna utses för en tid av 2 år, hälften för 1 år.

b) 2 revisorer samt 2 ersättare för dessa. Mandattiden är 1 år.

c) Valberedningen, bestående av en ordförande och minst 2 övriga ledamöter. Mandattiden är 1 år.

d) Eventuella övriga val.

 

Mom 8 – Omröstning

 

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Vid personval skall sluten omröstning ske om någon så begär. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

 

§ 3.5 Extra årsmöte

Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla till extra årsmöte och om mer än 1/3 av medlemmarna begär det skall extra årsmöte sammankallas. Personlig kallelse skall då ske senast två veckor efter framställningen och minst tre veckor i förväg. Extra årsmöte skall endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.

 

§ 3.6 Styrelsen

Mom 1 – Uppgift

 

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den har främst till uppgift att:

a) leda och samordna föreningens arbete

b) erbjuda alla medlemmarna möjlighet till aktivt medlemskap

c) ansvara för föreningens verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och administration

d) anordna årsmötet i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut.

 

Mom 2 – Sammansättning m.m.

 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och ytterligare två ledamöter samt 3 ersättare. Antalet övriga ledamöter och ersättare fastställs av årsmötet. Sekreterare och kassaförvaltare utses inom styrelsen omedelbart efter årsmötet. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet röstberättigade är närvarande.

 

Mom 3 – Firmatecknare

 

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

 

§ 3.7 Revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som skall avge revisionsberättelse. I det fall föreningen ansöker om och beviljas ett kontrollgirokonto (90-konto) kommer föreningen att anlita en kvalificerad revisor, godkänd av revisorsnämnden för granskning, enligt Stiftelsen för Insamlingskontrolls (SFI:s) föreskrifter.

 

§ 3.8 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas efter beslut av minst 2/3 av de röstande vid ordinarie årsmöte. Fråga om upplösning kan endast behandlas om den tillkännagivits i till alla medlemmar utsänd skriftlig kallelse. Vid eventuell upplösning av föreningen skall eventuellt överskott av föreningens pengar användas av BUFA för bistånd till Bulgarien. Enskild medlem skall inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen.